Nasz Zespół

Zespół Fundacji Teneo

Nadrzędną zasadą, jaką kieruje się nasz zespół jest otwartość na wzajemne pomysły i inicjatywy. Taka postawa wspiera nasz potencjał, rozwija wzajemną kreatywność i stwarza możliwość wykorzystania pełnego wachlarza naszych doświadczeń zawodowych.

 

Magdalena Kik- Prezes Zarządu, Fundator

Psycholog o specjalności klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z obszaru psychoterapii, w tym m.in. Całościowy Kurs Psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, specjalistyczne szkolenie- “Psychoterapia Zaburzeń Seksualnych” w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku w Krakowie. Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym. Prowadzi wieloletnią praktykę psychoterapeutyczną. Pracowała m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Krzeszowicach, w Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie. Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Oprócz pracy terapeutycznej realizuje szkolenia z zakresu problematyki uzależnień, specjalistyczne szkolenia dla socjoterapeutów, arteterapeutów a także treningi interpersonalne oraz warsztaty self-experience.

Kamila Mikołajewska- Wiceprezes Zarządu

Psycholog, psychoterapeutka przygotowująca się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Od dwóch lat pracuje jako konsultant-psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie prowadząc poradnictwo psychologiczne, warsztaty dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych i dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach współpracy ze Specjalistycznymi Gabinetami Lekarsko–Psychologicznymi Brain Tech Lab zajmuje się pracą terapeutyczną i diagnostyczną z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Prowadziła socjoterapię i zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz szkolenia dla nauczycieli. Współpracowała z: Ambulatorium Terapii Rodzin w Szpitalu Uniwersyteckim, Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Środowiskowym Domem Samopomocy, Domem Pomocy Społecznej, Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. Absolwentka Podyplomowego Studium Poradnictwa w Dziedzinie Seksuologii na UAM i stażu z zakresu seksuologii wieku rozwojowego oraz diagnozy dzieci- ofiar wykorzystania seksualnego w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznan.

Przemysław Kik- Fundator

Certyfikowany kierownik projektu w dwóch metodykach IPMA, TS PMP, certyfikowany coach ICF oraz trener. Uzyskał certyfikat kierownika projektów finansowanych ze środków unijnych. Zarządzał projektami finansowanymi i współfinansowanymi ze środków publicznych. Prowadził wiele projektów o charakterze rozwojowym, wdrożeniowym. W ramach działań na rzecz NGO prowadził i realizował projekty dla różnych grup odbiorców- w ramach środków POKL, POIG, ministerialnych i gminnych. Terapeuta rodzinny, certyfikowany terapeuta TSR, socjoterapeuta pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Adam Grzegorczyk- Fundator

Psycholog, menadżer, kierownik projektu i trener biznesu działający w sektorze pozarządowym od blisko 10 lat. Realizował działania i programy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, cyfrowemu. W ramach realizowanych projektów pracował na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych zagrożonych/wykluczonych społecznie, w tym bezrobotnych poszukujących zatrudnienia. Swoją aktywność w sektorze publicznym realizuje poprzez prowadzenie poradnictwa indywidualnego, coachingu, psychoterapii oraz grup wsparcia dla różnych grup odbiorców. Jest praktykiem zarządzania zasobami ludzkimi organizacji NGO. Aktywnie tworzył i rozwijał organizacje pozarządowe w kilku województwach.

Anna Kulikowska

Certyfikowany psychoterapeuta uzależnień w PARPA, absolwentka psychologii Uniwersytetu Opolskiego ze zrealizowaną ścieżką specjalizacyjną psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Psychoterapeutka pracujący w podejściu integracyjnym. Ukończyła Całościowy Kurs Psychoterapii pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego – kurs atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, a także Studium Psychoterapii Uzależnień przy Małopolskim Ośrodku Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu, gier hazardowych, Internetu, pracy oraz zakupów. Pracę terapeutyczną realizuje w kontakcie indywidualnym i grupowym.

Photo credit: Foter.com