Misja i Cele statutowe

Misja

Fundacja Teneo została powołana do życia przez praktykujących psychoterapeutów. Fundatorom zależało na tym, aby psychoterapia stała się w Polsce bardziej upowszechniona, dostępna a jej wizerunek był bardziej dojrzały i mniej stygmatyzowany. Chcemy aby psychoterapia była traktowana, jako pomoc w cierpieniu i wsparcie dla drugiego człowieka.

Cele statutowe

1. Ochrona i promocja zdrowia psychicznego i psychofizycznego.
2. Pomoc i profesjonalne wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne.
3. Promocja usług psychoterapeutycznych.
4. Profilaktyka zdrowia psychicznego i psychofizycznego.
5. Wsparcie rozwoju i potencjału osobistego i zawodowego.
6. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
7. Zwiększanie potencjału organizacji pozarządowych i wolontariatu.
8. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego.
9. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii.
10. Wzmacnianie i rozwój potencjału ekonomii społecznej.
11. Działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.
12. Rozwój przedsiębiorczości.
13. Rozwój społeczeństwa informatycznego.
14. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i wykluczeniu społecznemu, w tym przeciwdziałanie szeroko
rozumianym patologiom społecznym.
15. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, edukacyjna, wydawnicza, kulturalna i prozdrowotna.
16. Inicjowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego.
17. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy,
a także osób starszych.
18. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
19. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
20. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
21. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Photo credit: @lattefarsan via Foter.com / CC BY-SA