Projekty w 2016 roku

 

“Rodzina w sidłach nałogu – jak skutecznie pomóc jej się oswobodzić?
Pracownik MOPS wobec rodziny z problemem uzależnienia od czynności.”

W ramach projektu 150 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie (pracownicy socjalni, animatorzy lokalni, asystenci rodziny, koordynatorzy pieczy zastępczej, streetworkerzy, psycholodzy, pedagodzy) zostało wyposażonych w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne w pracy z osobą uzależnioną behawioralnie i jej rodziną oraz w pracy z osobami zagrożonymi ryzykiem uzależnienia. Łącznie zrealizowano 160 godzin szkolenia.

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

„Uzależnienia behawioralne- rozpoznanie i skuteczna pomoc.”

W ramach projektu Fundacja Teneo zrealizowała w okresie od września do grudnia 2016 roku 135 godzin szkoleń dla 47 pracowników Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych i Domów Pomocy Społecznej w Krakowie. Dzięki szkoleniom uczestnicy rozwinęli wiedzę i praktyczne umiejętności pracy z osobami z problemem uzależnienia behawioralnego, w tym uzależnionymi m.in. od Internetu, patologicznego hazardu.

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 
Sprawozdanie_2016 rok